Kirkjugarðar Lágafellssóknar eru þrír talsins: Lágafellskirkjugarður, eldri -og nýi Mosfellskirkjugarðar.
Umsjónarmaður kirkjugarða Lágafellssóknar er Bogi Benediktsson sem hefur aðstöðu í safnaðarheimili Lágafellssóknar, Þverholti 3, Mosfellsbæ á skrifstofutímum í síma: 566 7113 og netfangið: bogi@lagafellskirkja.is

Kirkjugarðsreglur

Nr. 772

I. KAFLI
Inngangur.
1. gr.
Reglur þessar taka til allra minnismerkja í skilningi laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993, sbr. einnig skilgreiningar í 3. gr. reglnanna, og skulu hafa gildi innan umdæmis kirkju­garða Lágafellssóknar. Sóknarnefnd Lágafellssóknar er jafnframt kirkjugarðsstjórn og fer með framkvæmd þessara reglna. Sóknarnefndin má fela umsjónarmanni kirkjugarðanna framkvæmd einstakra þátta.
2. gr.
Markmið reglnanna er að tryggja að legsteinar séu settir niður á grafreiti með samræmdum og skipulögðum hætti. Jafnframt setja reglur þessar stærðar- og umfangsmörk minnismerkja á graf­reitum. Ekki má setja girðingar úr steini, málmi, timbri, plasti eða sambærilegu efni um einstök leiði eða fjölskyldugrafreiti. Þá er ekki heimilt að reisa grafhýsi.
3. gr.
Í reglum þessum gilda eftirfarandi skilgreiningar:
Minnismerki: Samheiti fyrir legsteina, krossa o.fl., sem reist eru á grafreitum.
Legsteinn: Minnismerki úr steini sem ber nafn eða nöfn þeirra er hvíla í grafreit og grafskrift.
Púltsteinn: Ferkantaður legsteinn sem liggur láréttur á jörðu og með skáhallandi leturfleti með nöfnum og grafskrift.
Náttúrusteinn: Legsteinn eða púltsteinn sem ekki hefur verið slípaður.
Platti: Niðurgrafin undirstaða legsteins úr járnbentri steinsteypu.
Undirsteinn: Undirstaða eða sökkull legsteins, oft úr sama efni og legsteinninn sjálfur, og er lögð í jarðvegsyfirborð eða ofan á platta.
Grafreitur: Samheiti fyrir kistugrafstæði og duftgrafstæði.
Kistugrafstæði: Afmarkaður reitur í kirkjugarði sem úthlutað er af kirkjugarðsstjórn til aðstandenda til greftrunar látins einstaklings eða látinna einstaklinga.
Duftgrafstæði: Afmarkaður reitur í kirkjugarði sem úthlutað er af kirkjugarðsstjórn til aðstandenda til greftrunar á duftkerjum með ösku látins einstaklings eða látinna einstaklinga að lokinni lík­brennslu.
4. gr.
Þeir aðstandendur sem hyggjast setja minnismerki á grafreit skulu tilkynna það umsjónarmanni og jafnframt leggja fram skriflega lýsingu á stærð og gerð minnismerkis og fá skriflegt leyfi fyrir upp­setningu. Einnig geta aðstandendur falið framleiðeindum eða sölumönnum minnismerkja upp­setn­inguna og þurfa þeir þá einnig að leggja fram skriflega lýsingu og fá skriflegt leyfi fyrir upp­setningu. Minnismerkin og uppsetning þeirra er alfarið á ábyrgð og kostnað aðstandenda. Minnis­merki úr plasti eru ekki leyfileg. Heimilt er að setja upp bráðabirgðamerkingar á grafir, s.s. tré­krossa á kistu­grafir eða svonefnd púlt úr krossviði á tveimur tréhælum með áföstu skilti á duft­grafir. Umsjónarmaður kirkjugarðanna og eftir atvikum starfsmenn hans skulu veita aðstand­endum leið­beiningar varðandi reglur þessar sé þess óskað. Kirkjugarðsstjórn er heimilt að færa uppsetn­ingu minnismerkja til sam­ræmis við reglur þessar eftir að tilkynning hefur verið send aðstand­endum um að þeim beri að færa minnismerki til rétts horfs. Í slíkri tilkynningu skal tilgreindur hóf­legur frestur til að ljúka fram­kvæmdum. Aðstandendur skulu bera allan kostnað sem hlýst af tilfærslu legsteina sem ekki eru settir upp í samræmi við reglur þessar.

II. KAFLI
Kistugrafstæði.
5. gr.
Umsjónarmaður kirkjugarðanna markar grafstæði og línu í þau sem miða skal bakhlið legsteins við. Legsteinar og undirstöður þeirra skulu ávallt vera innan marka grafstæðis. Heimilt er að jarð­setja duftker í kistugrafstæði sem þegar hefur verið jarðsett í.
6. gr.
Hámarksbreidd legsteins á einfalt grafstæði er 0,8 metrar, að meðtöldum undirsteini, en 1,8 metrar ef legsteinn nær yfir tvö grafstæði. Nái legsteinn yfir fleiri en tvö grafstæði skal þess gætt að steinninn fari ekki nær næstu grafstæðum til hvorrar handar en nemur 0,3 metrum. Hámarkshæð legsteins frá yfirborði jarðar er 1,7 metrar. Allir legsteinar aðrir en púltsteinar skulu standa á platta. Til stuðnings legsteinum sem eru 1,4 metrar eða hærri er skylt að setja platta. Skal þykkt plattans vera a.m.k. 10 sentimetrar, sem næst ferhyrndur, og skal hlutfallsleg stærð hans samsvara 0,5 fermetrum á hvern metra af hæð leg­steinsins. Standi legsteinn á platta skal staðsetja legsteininn sem næst miðju plattans.
7. gr.
Skylt er að skipta um jarðveg undir legstein. Skal grafa 0,45 metra undir jarðvegsyfirborð fyrir legstein og a.m.k. 0,2 metra út fyrir undirstöðu legsteins á alla kanta. Eftir að legsteini hefur verið komið fyrir skal leggja að frostfrítt efni og þjappa vel að legsteininum. Sömu aðferð skal beitt ef undirstaða legsteins er platti.

III. KAFLI
Duftgrafstæði.
8. gr.
Umsjónarmaður kirkjugarðanna markar duftgrafstæði og línu í þau sem miða skal bakhlið leg­steins við. Legsteinar og undirstöður þeirra skulu ávallt vera innan marka grafstæðis. Legsteinar á duftgrafstæðum skulu einkum vera púltsteinar. Staðsetja skal púltstein fyrir miðju graf­stæðis við hina afmörkuðu línu fyrir bakhlið. Einnig er heimilt að setja náttúrustein eða steyptan púltstein með steyptri málmplötu á duftgrafstæði, enda liggi hann þá flatur og sé innan sömu stærðar­marka og púltsteinar. Ef náttúrusteinn er þykkari en 0,2 metrar skal þess gætt við uppsetn­ingu að hæð frá yfirborði sé í samræmi við reglur. Einfalt duftgrafstæði er að lágmarki 0,75 x 0,75 metrar, tvöfalt duftgrafstæði er 0,75 x 1,5 metrar og fjórfalt duftgrafstæði er 1,5 x 1,5 metrar. Í duftreitum gildir sú regla að á einföldum duftgrafstæðum mega púltsteinar vera allt að 0,5 x 0,5 x 0,2/0,1 metrar. Á tvöfalt duftgrafstæði er heimilt að setja lengri gerð púltsteins sem er 0,5 x 1,0 x 0,2/0,1 metrar að stærð. Ef um þrefalt eða fjórfalt duftgrafstæði er að ræða þurfa púltsteinar að vera tveir eða fleiri. Einnig er heimilt að setja náttúrustein á duftgrafstæði enda liggi hann þá flatur og sé innan sömu stærðarmarka og púltsteinar.
Leyfilegt er að hafa kross eða önnur trúartákn á duftreit. Hámarksstærð er 0,5 metrar á hæð, mælt frá jarðvegsyfirborði, að öllu meðtöldu, 0,5 metrar að breidd og 0,1 metri að dýpt. Hámarksstærð legsteins á einföldu duftgrafstæði er 0,5 metrar á hæð, 0,5 metrar á breidd og 0,2 metrar á dýpt. Heimilt er að setja legstein sem er allt að 0,5 metrar á hæð, 1,0 metri á breidd og 0,2 metrar á dýpt á tvöfalt duftgrafstæði. Ef um þrefalt eða fjórfalt duftgrafstæði er að ræða þurfa legsteinar að vera tveir eða fleiri.
9. gr.
Heimilt er að jarðsetja fleiri en eitt duftker í hvert duftgrafstæði til að nýta landsvæðið en tilkynna þarf það fyrir fram umsjónarmanni kirkjugarðanna. Einnig er heimilt að jarðsetja duftker í kistu­grafstæði sem þegar hefur verið jarðsett í, sbr. 5. gr.

IV. KAFLI
Almenn ákvæði.
10. gr.
Setja má trékross á alla grafreiti þar sem ekki er minnismerki. Trékrossar skulu vera úr gegn­heilum fúavörðum við. Hámarkshæð trékrossa á kistugrafstæði er 1,3 metrar frá jörðu en 0,5 metrar á duftgrafstæði.
11. gr.
Öll samskeyti á legsteinum eiga að vera límd saman með viðurkenndu límefni. Þegar legsteinar að viðbættum platta eru hærri en 0,8 metrar skulu allar samsetningar vera teinaðar saman með ryð­fríum stálteinum. Teinarnir límast inn í steinhlutina með tveggja þátta steinlími.
12. gr.
Kirkjugarðsstjórn er heimilt að fjarlægja af grafreitum óviðeigandi girðingar og minnismerki í samræmi við 26. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993. Aðstandendum skal í slíkum tilvikum gert viðvart, sé þess kostur, og samráð haft við prófast Kjalarnessprófastsdæmis sé þess þörf.
13. gr.
Brot gegn reglum þessum varða viðurlögum skv. 52. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og lík­brennslu, nr. 36/1993.
14. gr.
Í sérstökum tilvikum getur kirkjugarðsstjórn heimilað aðrar gerðir minnismerkja en kveðið er á um í reglum þessum.
15. gr.
Rísi ágreiningur um túlkun þessara reglna má skjóta þeim málum til úrskurðar kirkjugarðaráðs innan þriggja mánaða frá ákvörðun kirkjugarðsstjórnar.
16. gr.
Reglur þessar, sem samþykktar eru af sóknarnefnd Lágafellssóknar með heimild í 51. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993, staðfestast hér með til að öðlast gildi þegar í stað.

Dómsmálaráðuneytinu, 14. júní 2021.
F. h. r.
Berglind Bára Sigurjónsdóttir.
Fanney Óskarsdóttir.

B deild – Útgáfud.: 30. júní 2021

Nr. 771

1. gr.
Reglur þessar taka til umgengni í kirkjugörðum Lágafellssóknar.
Sóknarnefnd Lágafellssóknar fer með stjórn kirkjugarða Lágafellssóknar en nefndin getur falið
sérstökum umsjónarmanni daglega umsýslu garðanna fyrir sína hönd.
2. gr.
Kirkjugarðarnir eru friðhelgir. Í kirkjugörðunum er sérhver hávaði eða ys bannaður. Öllum er
frjáls för um kirkjugarðana með þeim takmörkunum sem af þessum reglum leiðir.
Kirkjugarðar eru almennt opnir allan sólarhringinn.
3. gr.
Umferð vélknúinna farartækja er bönnuð í kirkjugarði nema með sérstöku leyfi hverju sinni.
4. gr.
Í kirkjugörðum er bannað að fara um með hesta, hunda eða önnur dýr.
5. gr.
Enginn má vinna í kirkjugörðunum gegn gjaldi nema undir eftirliti umsjónarmanns kirkjugarðanna.
Á eftirfarandi helgidögum er öll vinna í görðunum bönnuð:
Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, aðfangadag jóla frá kl. 18.00 og jóladag.
6. gr.
Eigi má skilja eftir á leiðum eða götum garðanna mold, jurtaleifar eða nokkuð annað sem óprýði,
óþrifum eða truflun getur valdið. Allt slíkt skal setja í til þess ætluð ílát eða á til þess ætlaða staði.
Umsjónarmanni kirkjugarðanna er heimilt að fjarlægja það sem óprýði, óþrifum eða truflun getur
valdið.
7. gr.
Heimilt er að hafa gróðurreiti á kistugrafstæði en hámarksstærð skal vera 0,8 x 0,6 metrar og snúa
langsum en 0,8 x 0,8 metrar sé einn gróðurreitur á tveimur samliggjandi leiðum. Gróðurreitir skulu
liggja framan við minnismerki.
8. gr.
Eigi má sá til eða gróðursetja neins staðar í löndum kirkjugarða Lágafellssóknar þær jurtir sem
með sjálfsáningu, rótarskoti eða á annan hátt offjölgar, þannig að hætta sé á að jurtirnar breiðist út.
Greinar og rætur jurta, sem gróðursettar hafa verið á legstæði, mega ekki ná út fyrir mörk þess og
þannig hindra umferð við göngustíga og brautir kirkjugarðs eða skemma önnur legstæði. Óheimilt er
að gróðursetja tré og runna á grafreitum.
9. gr.
Sái einhver eða gróðursetji slíkar jurtir, sem um ræðir í 8. gr., eða ef greinar jurta, runna og trjáa
hindra umferð við göngustíga og brautir kirkjugarðs, hefur umsjónarmaður heimild til að útrýma
viðkomandi plöntum á kostnað þess sem gróðursetti þær og jafnvel á kostnað skráðra aðstandenda
viðkomandi legstæðis, ef ekki er vitað hver gróðursetti plönturnar.
10. gr.
Ekki má, án leyfis umsjónarmanns, fjarlæga neitt af legstæðum, svo sem minnismerki eða aðra
varanlega hluti.
11. gr.
Sóknarnefnd Lágafellssóknar ber eigi skaðabótaábyrgð á, þótt umbúnaður grafarstæðis, minnismerki, gróður eða annað,
sem á grafarstæði kann að vera, verði fyrir skemmdum eða ónýtist af völdum náttúruafla eða skemmdarvarga.
12. gr.
Sá sem vill setja minnismerki á leiði eða duftreit skal fá til þess leyfi umsjónarmanns. Skal stærð
og útlit slíkra merkja vera í samræmi við reglur garðanna sem um þetta gilda og vera í samræmi við
þær hefðir sem myndast hafa á því svæði kirkjugarðsins sem um er að ræða hverju sinni. Viðhald
legsteina og minnismerkja er á ábyrgð aðstandenda en hafa skal samráð um það við umsjónarmann.
13. gr.
Frágangur minnismerkja skal vera svo traustur að þau hvorki raski né ýti til jarðvegi þótt gröf sé
tekin við hlið þeirra.
14. gr.
Þegar minnismerki, umbúnaður grafar og þess háttar, er svo úr sér gengið og/eða komið að falli,
svo að af stafar hætta eða er til óprýði, skal gera umráðamanni grafarstæðisins aðvart. Beri það eigi
árangur eða náist eigi til hans má fjarlægja umgerðina og/eða minnismerki. Skal það þá gert í samræmi
við fyrirmæli 26. gr. laga um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993.
15. gr.
Legstæði sem verið hefur í óhirðu í þrjú ár samfleytt má umsjónarmaður láta tyrfa, malbera eða
gera aðrar ráðstafanir sem auðvelda umhirðu þess.
16. gr.
Skaðabætur skulu eigi koma til rétthafa grafarstæðis ef beita verður ákvæðum 14. eða 15. gr.
17. gr.
Þótt grafarfriðun sé útrunnin skal eigi flytja uppistandandi minnismerki eða raska umbúnaði
legstæðisins sé það í góðu ásigkomulagi.
18. gr.
Auk framantalinna sérákvæða gilda ákvæði lögreglusamþykktar fyrir Mosfellsbæ, eftir því sem
við getur átt, á öllum athafnasvæðum kirkjugarða Lágafellssóknar.
19. gr.
Reglur þessar eru samþykktar af sóknarnefnd Lágafellssóknar, samkvæmt heimild í 51. gr. laga
um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993, og öðlast þegar gildi.

Dómsmálaráðuneytinu, 14. júní 2021.
F. h. r.
Berglind Bára Sigurjónsdóttir.
Fanney Óskarsdóttir.
__________
B-deild – Útgáfud.: 30. júní 2021